frenzak logo

caption
Posiadamy nowoczesne urządzenia do cięcia plazmowego, acetylenowo-tlenowego, strumieniem wody, sterowane CNC prasy krawędziowe, piły taśmowe,
inwertorowe źródła EWM, komorę srutowniczą, strefę przygotowania przed lakierowaniem oraz lakiernię natryskową.
Największym kapitałem zakładu jest jednak wykwalifikowany personel!

plen
Warunki Handlowe:
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe, oraz ofety cenowe nie stanowią umowy między stronami w rozumieniu kodeksu prawa handlowego.
Ceny
Ceny oferowanych wyrobów nie zawierają podatku VAT, oraz kosztów pakowania i transportu. Producent zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów pakowania, oraz zmiany ceny w przypadku różnic kursowych, wysokości podatków, zmiany kosztów transportu,między datą zapytania ofertowego, a datą sprzedaży.
Dostawy
Warunki dostawy produktów zgodnie z wytycznymi organizacji orgalime s2000- Ex Works siedziba Frenzak Sp. z o.o.
Terminy
Termin odstawy należy traktować jako życzoną datę produkcji. Jako termin dostawy przyjmuje się czas produkcji liczony od daty wpłynięcia do Frenzak formalnego zamówienia oraz jego potwierdzenia Po wpłynięciu zamówienia, potwierdzenie może zając do 5 dni roboczych. Data dostawy określona w potwierdzeniu zamówienia określa datę gotowości do odbioru towaru przez klienta (Ex Works).
Płatności
Termin płatności nie powienien poza szczególnymi przypadkami przekraczać 30 dni od daty wystwienia faktury. Upusty, jeśli maja zastosowanie, powinny być ujęte jako osobne pozycje w fakturach. Drobne opóźnienia nie upoważniaja klienta do wstrzymywania zapłaty całości/części faktur. Opóźńienia w płatnościach skutkować będą naliczaniem odsetek karnych w wysokości ustawowej.
Reklamacje
Reklamacje nie zwalniają klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za dostarczone towary, zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami płatności. W przypadku niedopełnienia warunków płatności, producent nie jest zobowiązany do naprawy/wymiany/zamiany przedmiotu reklamacji.
Zwroty
Klient powinien mieć możliwośc zwrotu artykułów za pisemnym porozumieniem z FRENZAK Sp.z o.o.
Postępowania sądowe
Spory pomiędzy Frenzak, a klientem powinny byc rozpatrywane wg Kodeksu Cywilnego i prawa polskiego Miejsce postępowania sądowego strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Frenzak Sp. z o.o.